מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

פסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בתביעת פינוי

במאמרים קודמים באתרנו, פירטנו בצורה מקיפה את העלויות השונות של תביעת הפינוי ואת שכר טרחת עורכי הדין שנפסק בהליך יחד עם הוצאות משפט נוספות כגון החזרת האגרה ששולמה, שליחויות וכו'.

במאמרנו זה נסקור את הבסיס לפסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט לטובת התובע ומה הדין במידה והדייר מפנה את הנכס מיד לאחר קבלת כתב התביעה, מה שמייתר את המשך ההליך.

ניווט מהיר

פסיקת שכר טרחת עורך דין על פי תקנות סדר הדין האזרחי

המחוקק הבין כי בעל דין שניהל הליך משפטי זכאי להוצאות שכר טרחת עורך דין שנדרש בעבור ניהול ההליך.

פסיקת הוצאות שכר טרחת עו"ד הנפסקים לזכותו של בעל דין הוסדרו בפרק י"ח לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

בסעיף 151 לתקנות נקבע כדלהלן: 

"(א)  חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין.

(ב) החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות ושיעורן תבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין.

(ג) סבר בית המשפט שבעל דין עשה שימוש לרעה בהליכי משפט או לא מילא אחר תקנות אלה, רשאי הוא לחייבו בהוצאות לטובת הנפגע או לטובת אוצר המדינה ובנסיבות מיוחדות אף את בא כוחו."

ובסעיף 153 לתקנות, נקבע כדלהלן:

"(א) סכום שכר טרחת עורך דין שיפסוק בית המשפט לטובת בעל הדין שזכה בהליך, בכפוף לאמור בתקנת משנה (ג), לא יפחת מן התעריף שנקבע לעניין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, זולת אם הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים, על תשלום סכום נמוך יותר מהסכום האמור.

(ב) בית המשפט יכלול בשכר טרחת עורך הדין, סכום השווה למס ערך מוסף מקום שבו הזוכה שילם או מחויב לשלם מס ערך מוסף לעורך דינו, זולת אם סבר כי הזוכה רשאי לנכות את מס התשומות בשכר טרחת עורך דינו, ובלבד שלא יפסוק סכום כאמור כרכיב נפרד.

(ג) בקביעת שיעור ההוצאות יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש."

כפי שיתבאר להלן, על פי התקנות, ישנן שיקולים רבים לפסיקת הוצאות שכר טרחת עורך דין לבעל דין שזה בהליך.

התעריף המינימלי המומלץ היו הבסיס למכלול השיקולים שנמצא בפני ביהמ"ש בבואו לפסוק שכר טרחת עורך דין לטובת בעל הדין והינו בבחינת "כללי אצבע" מנחים שמהם ביהמ"ש עשוי לסטות למעלה ולמטה וכפי שיבואר במאמר זה.

שכר טרחת עורכי הדין בתביעה לפינוי מושכר וסילוק יד

על פי סעיף 3.א.(1).  לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) תש"ס-2000, בתביעה להחזרת חזקה, פינוי מושכר או סילוק יד, שכר טרחת עורכי הדין אותו פוסק בית המשפט עומד על סך של 2% מערך הנכס ולא פחות מ-5,957 ₪ (מעודכן לחודש ינואר 2024)

בפועל שכר הטרחה אותו פוסק בית המשפט משתנה בהתאם לסוג הנכס המפונה (דירת מגורים, מגרש, משרד, חנות וכדומה), שווי הנכס, סוג ההליך (פינוי מושכר, סילוק יד או הליך אחר), מורכבות ההליך, אורכו של ההליך בפועל עד למתן פסק דין וצו פינוי, וכן, גם בשופט היושב בדין ובאג'נדה שלו אך לרוב, לא פחות מהסכום האמור בכללי לשכת עורכי הדין, היינו – 5,957 ₪ (הסכום מתעדכן אחת לתקופה והוא נכון לחודש ינואר 2024).

סכומים נוספים אותם פוסק בית המשפט בתביעת פינוי

כאמור לעיל, בנוסף לשכר טרחת עורך דין, בימ"ש פוסק לטובת התובע לרוב סכומי כסף נוספים ככל והוציא כגון סכום האגרה ששילם בעבור הגשת תביעה לפינוי מושכר או סילוק יד, סכום שעומד נכון לחודש ינואר 2024 על סך של 729 ₪ (הסכום מתעדכן אחת לתקופה).

בנוסף, במידה וישנן הוצאות חריגות נוספות, בימ"ש עשוי לפסוק גם אותן, כגון: איתור הנתבעים, שליחויות וכו'.

באתרנו, פירטנו במאמר מקיף את עלות פינוי שוכר באופן מקיף.

תוך כמה זמן הנתבע נדרש לשלם את שכר טרחת עורך הדין והוצאות משפט שנפסקות לחובתו?

יובהר כי על הנתבע לשלם את פסיקת שכר הטרחה והוצאות משפט שבית המשפט פוסק לחובתו בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין (לעתים ביהמ"ש דורש את המצאת פסק הדין לנתבע) ובמידה ולא ישולמו, התובע יכול לפתוח כנגד הנתבע תיק הוצאה לפועל מסוג "ביצוע פסק דן כספי".

פסיקת הוצאות כנגד שוכר שמפנה את הנכס לאחר קבלת התביעה ומבלי שהתקיים דיון

אנו נשאלים לא מעט מה הדין כשהשוכר או הפולש מקבלים את כתב התביעה, מבינים את תוכנו, נבהלים ומחליטים לפנות הנכס בו הם מחזיקים, וזאת מבלי להגיש כתב הגנה ומבלי לקיים דיון.

האם גם במקרה כזה בית המשפט פוסק הוצאות ושכר טרחת עורך דין לטובתם?

התשובה באופן כללי – כן, בית משפט פוסק לטובתם הוצאות משפט טרחת עורך דין אף במצב בו פונה הנכס מבלי שהוגש כתב הגנה או התקיים דיון ונסביר זאת באריכות.

פסיקת הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין לאחר הגשת תביעה – סקירה משפטית

הפסיקה עסקה לא מעט בשאלה של פסיקת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין במקרים בהם הסעד התייתר לאחר הגשת כתב התביעה.

בנושא זה עולות לא מעט שאלות, כגון:

האם בעל הדין שנתבע אמור לחוב בהוצאותיו של התובע?

אם כן מה שיעור הוצאות אלו?

מה הדין אם התובע הוציא סכומי כסף רבים, מעבר לתוצאה שיכול היה להשיג בסכומים נמוכים יותר?

על שאלות אלו ונוספות, עונה פסק דין שזכה לכינוי "פרשת תנובה" שניתן בבית משפט העליון בשבתו כבג"ץ.

בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה, המסחר ואח'

פסק הדין שניתן בבגץ 891/05, דן בין היתר בכל אותן השאלות ששאלנו לעיל ועל פי פסק הדין ישנם מספר קווים מנחים לפסיקת הוצאות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בעבור התובע.

באחת מהאמירות של כב' השופט יגאל מרזל, נאמר כדלהלן:

"מהי לפיכך הגישה הראויה בעניין זה? תשובתי לשאלה היא זו: כעניין שבעקרון, וכנקודת מוצא, יש לפסוק לבעל הדין שזכה בדינו הוצאות ריאליות, כלומר ההוצאות שהוציא בפועל או שהתחייב להוציא. יחד עם זאת, זוהי נקודת מוצא בלבד. אין היא נקודת סיום, שכן על היושב בדין לבחון את שיעור ההוצאות הנטען ולבדוק אם המדובר בהוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בכלל נסיבות העניין".

כללי פסיקת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין על פי פסק דין תנובה

על פי ההלכה שניתנה בפרשת תנובה, בקביעת שיעור ההוצאות ושכר טרחת עורך דין אותן פוסק בית המשפט, יש להתחשב בין היתר בפרמטרים הבאים:

  1. בתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין.
  2. בהתנהגות הצדדים להליך ודרך ניהול ההליך בפועל על ידם.
  3. בסעד המבוקש או היקף הסכום השנוי במחלוקת – צריך שיתקיים יחס פרופורציונלי בין הסעד שהתבקש והסעד שהתקבל ובין שכ"ט וההוצאות.
  4. במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו.
  5. בחשיבות ההליך הן עבור בעלי הדין והן לאינטרס הציבורי.

בעניין הכללים והפרמטרים השונים בקביעת הוצאות ההליך ניתן לקרוא גם את פסק דין – עתמ (מרכז) 7327-03-16, ביצי כפר ריכוז ושווק תוצרת הלול בע"מ נ' משרד החקלאות ופיתוח הכפר-הממונה על חוק חופש המידע.

פסיקת שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט לאחר פינוי הנכס

אם כן, במידה ואין ספק כי הדייר פינה את הנכס לאחר שקיבל את כתב התביעה לפינוי ומאחר והתובע נאלץ לנקוט בהליך זה על מנת לפנותו, הליך שללא ספק כרוך בהוצאה כספית, במקרים בהם הנכס פונה והתייתר המשך ההליך, בתי המשפט פוסקים שכר טרחת עורך דין והוצאות לטובת התובע.

בפרקטיקה, לאחר שהנתבע מפנה את הנכס, התובע מגיש "הודעה על ייתור הליך", הודעה בה הוא מודיע לבית משפט שהואיל והנתבע פינה את הנכס ולמעשה הסעד המרכזי התייתר, אין להמשיך בהליך זה ויש למחוק את התביעה יחד עם פסיקת הוצאות לטובתו.

כמובן שעל התובע להראות לבית המשפט שהדייר אכן פינה את הנכס רק לאחר שקיבל לידיו את כתב התביעה לפינוי ומסיבה זו.

מה פוסקים בתי המשפט לאחר שמוגשת בקשה כזו?

את החלטת בתי המשפט ניתן לחלק לשלוש אפשרויות שונות:

  1. פסיקת הוצאות לטובת התובע לאחר הגשת הבקשה למחיקת כתב התביעה ופסיקת הוצאות.
  2. העברת בקשת התובע לפסיקת הוצאות לתגובת הנתבע.
  3. קיום דיון בין הצדדים לעניין שאלת פסיקת שכר טרחת עורך הדין והוצאות משפט בלבד (ולא על הסעד המרכזי שהתייתר כאמור).

קיום דיון לעניין הוצאות ההליך בלבד

כאמור, במצבים בהם סעד הפינוי התייתר ונשארה שאלת הוצאות ההליך בלבד, עשוי בית המשפט לקיים דיון בשאלת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין וללא דיון בשאלת סעד הפינוי הואיל והוא התייתר.

בתביעות פינוי מושכר, ניתן לומר כי ברובם הגדול של המקרים בהם בית המשפט מקיים דיון לעניין שאלת ההוצאות בלבד הינם בסיטואציות בהן מועד הדיון הקבוע בתיק סמוך להגשת הבקשה למחיקת הליך ופסיקת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד או במקרים בהם הנתבעים הגישו התנגדות מנומקת לפסיקת ההוצאות.

במקרים בהם פונה הנכס והתייתר סעד הפינוי, בית המשפט בוחן האם התובע הגיש את תביעתו לאחר שאכן קמה לו עילת פינוי כנגד הנתבע שסירב מבחינתו לפנות את הנכס ועל לא הותיר לו כל ברירה כי אם לגשת לערכאות, מה שכרוך בהוצאה כספית.

כך לדוגמא, בתיק תפ"מ 31903-09-23 שלר נ' לוין שמשרדנו ייצג בו את התובע, דן בית המשפט בשאלת הוצאות ההליך בלבד וזאת לאחר שהנכס פונה טרם מועד הדיון ועל כן הוגשה בקשה למחיקת התביעה ופסיקת הוצאות.

בתיק זה, הואיל ובקשת המחיקה הוגשה ימים ספורים לפני המועד בו אמור היה להתקיים הדיון, החליט בית המשפט כי יתקיים דיוו לעניין חיוב הנתבעת בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בלבד, חיובים שהשית עליה בית המשפט בסופו של דבר.

פסיקת הוצאות נוספות על עצם קיום הדיון

ישנם מקרים בהם נפסקות הוצאות לטובת התובע, הנתבע מגיש את תגובתו ומתנגד לפסיקת הוצאות ובית המשפט מוצא לנכון לקיים דיון בשאלת ההוצאות בהליך, במידה ויתברר כי פסיקת ההוצאות היתה בצדק וכי התובע הטריח את הנתבע ואת בית המשפט בדיון סרק, עשוי הנתבע "לחטוף" הוצאות נוספות על עצם הדיון שגרר אליו את התובע.

כך לדוגמא, בהליך שמשרדנו ייצג (תפ"מ 52236-08-22 חן נ' ממן), גררו הנתבעים את התובע לדיון שהתקיים בשאלת ההוצאות בלבד לאחר שהוגשה כנגדם תביעה לפינוי מושכר, פינו הם את המושכר ומשרדנו הגיש בקשת למחיקת התביעה ופסיקת הוצאות.

בית המשפט פסק הוצאות שכר טרחת עורך דין, סכום האגרה ושליחויות שבוצעו בהליך.

הנתבעים התנגדו לפסיקת ההוצאות והגישו בקשה לביטולן הואיל ולטענתם לא היה צורך בהגשת התביעה לפינוי מושכר ובנוסף, טענו הנתבעים כי החתימות על אישורי המסירה זויפו והם לא קיבלו את כתב התביעה.

בדיון שהתקיים בבית המשפט לעניין ההוצאות בלבד הוכח מעל כל ספק כי התביעה הוגשה בצדק וכי היא זו שגרמה לנתבעים לפנות את המושכר בסופו של דבר ולכן, הואיל ומצא בית המשפט כי דיון זה היה מיותר מיוסדו, פסק הוא הוצאות נוספות לחובתם על עצם הדיון שהתקיים וזאת מלבד ההוצאות שכבר נפסקו כנגדם.

לסיכום:

העולה מהאמור, בפינוי שוכרים ופולשים באמצעות הגשת תביעה לפינוי מושכר או בתביעה לסילוק יד שהוגשו כראוי, נפסקים לטובת התובע שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

הוצאות אלו נפסקות לטובת התובע אף אם הדייר פינה את הנכס מיד לאחר שקיבל לידיו את כתב התביעה.

על מנת לנהל את ההליך בצורה הנכונה והמקצועית ביותר ולקבל בסופו חזרה את הכספים שהוצאו במסגרת הליך זה, יש לנהלו באמצעות עורכי דין פינוי שוכרים ופולשים שזה תחום התמחותם.

משרדנו מלווה בעלי נכסים רבים בתביעות פינוי כנגד שוכרים ובתביעות לסילוק יד כנגד פולשים.

ניתן ליצור קשר ישיר עם מחבר פורטל מידע זה, עורך דין אילן יששכר בטלפון >>> 072-3322233.

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: