מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

הגשת תביעה לפינוי מושכר וסילוק יד באמצעות כונס נכסים או מנהל עיזבון

במאמרים קודמים שהעלנו באתרנו, סקרנו את התנאים המקדימים להגשתה של תביעת פינוי מושכר כנגד שוכר או תביעה לסילוק יד כנגד פולש או מסיג גבול.

מהו התנאי המקדמי החשוב ביותר להגשת תביעת פינוי מושכר או סילוק יד?

אחד התנאים המקדימים החשובים ביותר הינו הוכחת הזיקה של התובע לנכס ואת יריבותו של התובע אל מול הנתבע.

דרישה זו מעוגנת בסעיף 16 לחוק המקרקעין בזו הלשון:

"בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין."

ז"א, אדם שאינו בעל המקרקעין ואינו זכאי להחזיק בהם, אינו יכול להגיש תביעה לפינוי מושכר או סילוק יד ולא משנה מה רמת קרבתו לבעל המקרקעין או אם התביעה מוגשת בידיעתו של בעל המקרקעין.

לדוגמא: בן העוזר לאביו בניהול ענייניו אינו יכול להגיש תביעה לסילוק יד כנגד פולש או תביעה לפינוי מושכר כנגד שוכר שמפר את הסכם השכירות; התובע אמור להיות אביו – בעל הנכס.

לייתר דיוק – ניתן להגיש פיזית את התביעה, אך היא עלולה להימחק בשלביה המוקדמים.

הגשת תביעה לפינוי מושכר או סילוק יד באמצעות בעלי תפקיד

ישנם מקרים בהם נדרש להגיש תביעה לפינוי מושכר כנגד דייר סרבן או תביעה לסילוק יד כנגד אדם השוהה בנכס שלא כדין אך בעל הנכס אינו יכול להגיש תביעה שכזו.

דוגמא למצבים בהם בעל הנכס אינו יכול להגיש תביעת פינוי:

במקרה בו אדם נפטר עת שיש לו יורשים אך ירושתו טרם עברה על שמם ברישום (בנסח הטאבו או ברישום של חברה משכנת או ברישום של רשות מקרקעי ישראל), ונדרש לפנות שוכר שמפר את הסכם השכירות או מחזיק בנכס שלא כדין.

במקרה כזה, על פי מה שתיארנו בראשיתו של מאמר זה, לכאורה, יורשי הנפטר לא יוכלו להגיש תביעת פינוי עד להשלמת הרישום על שמם.

דוגמא נוספת – חייב שהגיע למצב בו נכסיו מנוהלים על ידי כונס נכסים ונדרש לפנות שוכר או מחזיק מנכסיו, מצד החייב הינו בעל הנכס, מצד שני, אדם זה כבר אינו בעל שליטה על נכסיו.

הפתרון למצבים אלו הינו תביעת פינוי באמצעות בעלי תפקיד – כונס נכסים או מנהל עיזבון.

מה תפקידם של כונסי נכסים ומנהלי עיזבון?

כונסי נכסים ומנהלי עיזבון הינם בעלי תפקיד וזרועם הארוכה של בתי המשפט מאת בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל.

מה תפקידו של מנהל עיזבון?

סעיף 97 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע כדלהלן:

"מנהל העזבון מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו…"

ובסעיף 98 לחוק קובע כדלהלן:

"מנהל העזבון רשאי לדרוש שנכסי העזבון יימסרו לו ושחובות שהגיעו למוריש יסולקו לו, וידו בזה כיד המוריש."

תפקידו של מנהל עיזבון הוא בעצם לנהל את נכסי העיזבון.

כלומר – לכנס את נכסי העיזבון שהותיר המנוח, לשלם את חובות העיזבון ככל וישנם, ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים.

תפקידו של מנהל העיזבון גדול וחשוב, הוא 'נכנס בנעלי הנפטר' וכלשון החוק "ידו בזה כיד המוריש", ויכול לפעול בנכסי העיזבון כמו המנוח בעצמו ואשר על כן, יכול הוא לפעול כנגד החבים לעיזבון ולנהל הליכים משפטיים כנגדם ובכלל זה, לנהל תביעות פינוי במקום המנוח.

מה תפקידו של כונס נכסים?

סעיף 54 (א) לחוק ההוצאה לפועל קובע כדלהלן:

כונס הנכסים יקח לרשותו את הנכס שנתמנה לו, ינהלו, ימכרנו, יממשו ויעשה בו כפי שיורה רשם ההוצאה לפועל; וידו של כונס הנכסים בכל אלה כיד החייב."

כונס נכסים הינו בעל תפקיד שהתמנה על ידי רשם הוצאה לפועל או בית המשפט כאמור.

תפקידו של כונס הנכסים הינו לשלוט ולנהל את נכסיו של החייב (כולם או מקצתם), ולבצע את הפעולות עליהן יורה לו רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט.

במסגרת תפקידו של כונס הנכסים, 'נכנס הוא בנעלי החייב' או כלשונו של סעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל – "ידו של כונס הנכסים בכל אלה כיד החייב".

כלומר, במסגרת תפקידו, כונס הנכסים יכול לפעול מול זכאים וחבים כלפי החייב כמו החייב עצמו לרבות הגשת תביעות פינוי וסילוק יד כנגד שוכרים ומחזיקים שלא כדין.

תביעת פינוי מושכר וסילוק יד באמצעות מנהל עזבון או כונס נכסים

כאמור, לא ניתן לנהל הליך של תביעה לסילוק יד או תביעה לפינוי מושכר שלא באמצעות בעל הנכס או מי שזכאי להחזיק בו.

החריגים לכך הינם בעלי תפקיד כגון מנהלי עזבון וכונסי נכסים שהינם למעשה נכנסים בנעלי החייב או הנפטר וידם כיד הנפטר או החייב ולכן בעלי תפקיד כגון אלו יכולים להגיש  בשם הנפטר או החייב תביעה לפינוי מושכר כנגד שוכר או תביעה לסילוק יד כנגד מי שמחזיק בנכס שלא כדין.

רישום מינוי כונס הנכסים או מנהל העיזבון בנסח הטאבו

יש לשים לב שעל מנת שלמנהלי העיזבון או כונסי הנכסים תהיה יריבות כנגד השוכר או המחזיק בנכס ויוכלו להגיש את תביעת הפינוי ולבצע את תפקידם באופן המיטבי – יש לרשום את צו הכינוס ומינוי מנהל העזבון בנסח הטאבו ולאחר רישומם, יכולים הם להגיש את תביעות הפינוי וסילוק היד כגד השוכרים או המחזיקים.

לסיכום:

על מנת להגיש תביעה לפינוי מושכר כנגד שוכרים או תביעה לסילוק יד כנגד מחזיקים שלא כדין, יש נדרש להיות בעלי זיקה לנכס באמצעות בעלות בנכס או בזכאות להחזיק בו.

במקרים בהם בעלי הנכס אינם יכולים להגיש תביעת פינוי או סילוק יד, ניתן לתבוע זאת באמצעות בעלי תפקיד כגון כונסי נכסים ומנהלי עזבון שהינם נכנסים בנעלי בעלי הנכס ויכולים לפעול ולהגיש תביעות פינוי כבעלי הנכס.

משרדנו ליווה בעלי תפקיד רבים שנדרשו לפנות שוכרים סרבנים ופולשים ומסיגי גבול מנכסים שהיו מנוהלים באמצעותם.

לייעוץ פרטני וליווי בהליך של סילוק יד או פינוי מושכר ניתן לפנות למשרדנו בטלפון מספר >>> 072-3322233.

ניווט מהיר

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: