מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

פינוי שוכר בהוצאה לפועל

בתחילת מאמר זה נפתח בהקדמה – לא ניתן לפנות שוכר בהוצאה לפועל ללא פסק דין לפינוי.

משכירים רבים טועים לחשוב שלשכת ההוצאה לפועל מבצעת פינוי של דיירים סרבנים וניגשים ישירות ללשכה על מנת לפתוח תיק הוצאה לפועל ומתאכזבים לגלות את אשר ידוע – לשכת ההוצאה לפועל אינה יכולה לבצע פינוי מושכר ללא פסק דין שיפוטי.

על מנת לקבל פסק דין לפינוי מושכר יש להתחיל ראשית כל בתביעה לפינוי מושכר (או תביעת פינוי בסדר דין רגיל), לקבל פסק דין או צו פינוי המורה כי על הנתבע לפנות את הנכס ולאחר מכן לגשת ללשכת ההוצאה לפועל במידה והנתבע לא מקיים את פסק הדין.

פינוי שוכר בהוצאה לפועל עשוי להגיע לפינוי כוחני מאד של קבלני הוצאה לפועל המפנים את השוכר ואת משפחתו יחד עם חפציהם האישיים ותכולת ביתם והכל בליווי של שוטרים בשכר של משטרת ישראל ועל כן מדובר בהליך שעשוי להיות קשה וטעון אמוציות.

ניווט מהיר

מדוע יש לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך פינוי שוכר?

ישנה הפרדה ברורה בין בתי המשפט ללשכת ההוצאה לפועל.

בבואנו לקבל פסקי דין, צווים, בירור מחלוקות וכו', אנו ניגשים לבתי המשפט שכן מערכת בתי המשפט הינה ערכאה דיונית, ערכאה בה מתקבלת ההחלטה/פסק הדין.

מערכת בתי המשפט היא הכתובת  לקבלת פסקי דין, צווים וכדומה, היא המערכת שמורה מה יש לבצע או להימנע מלבצע, אך מערכת זו אינה אוכפת את פסקי הדין וההחלטות שהיא נתנה, לשם כך יש את לשכת ההוצאה לפועל.

לשכת ההוצאה לפועל כשמה כן היא – המוציאה לפועל של אותם החלטות/צווים וכו', כלומר, ערכאה ביצועית.

בעוד שמערכת בתי משפט אמונה על מתן ההחלטות ואינה אמונה על ביצוען בפועל, ההפך הוא הנכון כשאנו מדברים על לשכת ההוצאה לפועל שהינה מבצעת ומוציאה לפועל החלטות ופסקי דין אך לרוב אינה משמשת כערכאה דיונית ואשר על כן, גם כשנרצה לבצע פינוי של שוכר זה יהיה בלשכת ההוצאה לפועל.

האם יש לפנות להוצאה לפועל בכל פינוי של שוכר?

ממש לא.

רובם המוחלט של האנשים מכבדים פסקי דין ואף שוכרים שהפרו הפרות יסודיות את הסכם השכירות ודיירים סרבנים שמסרבים לפנות את המושכר בסיום תקופת השכירות, לרוב מכבדים פסקי דין ומפנים את הנכס.

ישנו מיעוט של שוכרים שאינם מכבדים את פסק הדין ולשם כך נדרש אכן להגיע ללשכת ההוצאה לפועל ולפתוח תיק לפינוי הדירה או הנכס.

פינוי שוכר בהוצאה לפועל הינו הליך שונה ונפרד לחלוטין מההליך שהתקיים בבית משפט בו ניתן פסק הדין לפינוי השוכר.

הואיל והליך הפינוי הינו מההליכים הדרקוניים ביותר שקיימים בלשכת ההוצאה לפועל – פינוי שוכר עם משפחתו מביתם בכוח, ישנם לא מעט שלבים, אזהרות והליכים הנדרשים לביצוע טרם מגיעים לביצוע בפועל של פסק הדין ולפינוי השוכר.

באיזה שלב ניתן לפנות להוצאה לפועל לפינוי השוכר?

ברור הדבר שלא ניתן להתחיל פינוי של שוכר בהוצאה לפועל מיד שניתן פסק הדין שכן יש לתת לשוכרים את ההזדמנות לקיים את פסק הדין בטרם מגיעים להליכים ביצועיים (אלא אם נאמר אחרת בפסק הדין).

למועד ביצוע פסק הדין ישנן 2 אפשרויות:

 1. במידה וניתן תאריך לביצוע בפסק הדין וישנו תאריך קצוב לפינוי.
 2. במידה ולא ניתן תאריך לביצוע בפסק הדין.

במידה ופסק בית המשפט כי על השוכר לפנות את הנכס בתוך זמן נקוב או עד לתאריך מסוים (רוב פסקי הדין ניתנים עם תאריך נקוב או שקוצבים את המועד לביצוע), הרי שלאחר מועד זה נחשב השוכר כמי שאינו מקיים את פסק הדין וניתן לפנות ללשכה ההוצאה לפועל ולפתוח תיק לפינוי השוכר בהוצאה לפועל באופן מיידי (פתיחת התיק – לא הפינוי בפועל).

במידה ופסק הדין קבע כי על השוכרים לפנות את המושכר אך לא קבע תוך כמה זמן או עד מתי עליהם לעשות זאת, ניתן לפתוח את תיק ההוצאה לפועל לפינוי המושכר לאחר 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

יש לשים לב – המועדים שצוינו לעיל הינם נכונים במידה ובית המשפט לא קבע כי על הזוכה/התובע להמציא את פסק הדין לידי הנתבע/החייב.

במידה וקבע פסק הדין כי יש לבצע מסירה והמצאה של פסק הדין לפינוי, יש למנות את המועדים רק מיום המצאת פסק הדין וזאת לפי כללי המסירה על פי חוק.

פתיחת תיק הוצאה לפועל לפינוי השוכר

הליך של פינוי השוכרים בהוצאה לפועל מתחיל בפתיחת תיק ההוצאה לפועל בסעד של פינוי מושכר.

יש לשים לב שצורפו פסק הדין לפינוי, כתב התביעה, בקשה לביצוע, ייפוי כוח (במידה והמשכיר מיוצג באמצעות עורך דין) ומסמכים נוספים.

עלות האגרה לפתיחת תיק פינוי בהוצאה לפועל הינה – 203 ש"ח.

במידה ולא יומצאו כלל המסמכים הרלוונטיים או במידה וטרם הגיע המועד האפשרי לפתיחת תיק ההוצל"פ, לא יפתח תיק זה.

לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל מונפקת אזהרה לשוכרים בדבר תיק ההוצאה לפועל לפינוי המושכר והשלבים הבאים במידה ולא יפנו את הנכס.

אזהרה לפינוי הנכס יכולה להימסר לשוכרים באמצעות שליח או קבלני הוצאה לפועל שעשויים להיכנס ל"תמונה" כבר בשלב של מסירת האזהרה. 

חשוב לשים לב – יש לצרף תצהיר מוסר לאישור המסירה של האזהרה עליו אמור להצהיר המוסר כי הוא מסר את האזהרה כדין.

ישנו פורמט קבוע של תצהיר מוסר הייעודי להליכי הוצאה לפועל בלבד.

בהמשך מאמר זה ניתן למצוא קישורים לאישורי מסירה ותצהיר מוסר הרלוונטיים לפינוי שוכר ופולש בהוצאה לפועל.

פינוי מושכר בהוצאה לפועל באמצעות קבלנים מורשים (בעלי תפקיד)

לרוב, אזהרה זו נמסרת לשוכרים באמצעות קבלן הוצאה לפועל שנשכר על ידי התובעים לשם כך ומקבלים מהם כתב מינוי לשם ביצוע ההליך (קבלן ההוצאה לפועל לא יכול לפעול ללא כתב מינוי מאת המשכיר או בא כוחו).
הליך הפינוי בהוצאה לפועל מבוצע באמצעות קבלני הוצאה לפועל מורשים.
כאן המקום לומר כי לא ניתן לפנות שוכרים ודיירים בכוח אף במידה ויש פסק דין לפינוי (וקל וחומר שאין לעשות דין עצמי במידה ואין פסק דין לפינוי) , תיק הוצאה לפועל שנפתח לשם כך, ונמסרה האזהרה.

ניתן לקרוא מאמר ייעודי על פינוי שוכר בכוח >>>

בדרך כלל, קבלני ההוצאה לפועל יחלקו את עבודתם לשני שלבים: 

 1. מסירת האזהרה לשוכרים.
 2. פינוי המושכר בכוח.

פינוי הנכס ברצון – 

בשלב הראשון, יגיע קבלן ההוצאה לפועל למושכר, ייפגש עם השוכר, ימסור לו את טופס האזהרה של לשכת ההוצאה לפועל לפינוי, ויסביר לו בצורה ברורה ותקיפה מדוע כדאי לו לפנות את הנכס ומה יקרה בשלב הבא במידה והנכס לא יפונה.
שלב זה נקרא – פינוי ברצון.
 
לנתבעים (השוכרים המפונים) יינתנו 21 ימים בהם יוכלו לפנות את הנכס ברצון וללא שפינוי המושכר בהוצאה לפועל ייעשה בצורה כוחנית באמצעות קבלן ההוצאה לפועל ובליווי שוטרי משטרת ישראל.
 
במידה והשוכרים מסרבים לפנות את המושכר חרף האזהרה שקיבלו ועל אף שחלפו ימי האזהרה לימי שניתנו להם לפינוי ברצון, יגיע השלב של פינוי הנכס בכוח.
 

פינוי שוכר באמצעות משטרת ישראל (פינוי בכוח)

כשיגיע השלב של פינוי השוכרים בכוח, ישולבו בפינוי שוטרים ממשטרת ישראל שילוו את הליך הפינוי בכוח.

פינוי בכוח מתבצע בליווי שוטרים.

הליך הפינוי של קבלן ההוצאה לפועל בשילוב משטרת ישראל מתואם עם מפקד תחנת המשטרה המקומית (קבלן ההוצאה לפועל דואג לתיאום זה).

פינוי השוכר בכוח יעשה בתוך 14 ימים מתום תקופת האזהרה.

במידה והפינוי לא בוצע בתוך אותם 14 ימים שבתום תקופת האזהרה, יש להגיש בקשה להאריך את התקופה או לקבוע תקופה חדשה של 14 ימי פינוי.

לרוב, בפינויים שאינם מורכבים או בעלי סיכון, ילוו את האירוע 2 שוטרים בשכר.

ישנם מצבים בהם רמת הסיכון ל"התלקחות" גבוהה יותר כאלו שהפינוי מורכב מהרגיל, ובמקרים אלו ידרוש מפקד התחנה מספר שוטרים רב יותר ולעיתים אנשי מקצוע כגון: כלבן, טכנאי גז וכו' 

סקרנו בהרחבה שלב זה ואת עלויותיו במאמר של עלות לפינוי שוכר. 

זיהוי ברור של הנכס המפונה 

יש לשים לב, ככל והליך הפינוי בהוצאה לפועל מגיע לפינוי בכוח, ישנה חשיבות גדולה לזיהוי ברור ומוחלט של הנכס ומפונה.
נסביר – לעתים ישנם שוכרים המתגוררים בדירות או המחזיקים בנכסים שהזיהוי שלהם לא ברור, כגון:

 • יחידות דיור הממוקמות בחלק מבית.
 • דירות מפוצלות.
 • שוכר משנה בחלק ממבנה מסחרי 

במקרים כגון אלו, לא מספיק כי בצו הפינוי/הפסיקתא הניתנים כנגד השוכר תצוין הכתובת בלבד הואיל ולכשיגיעו לכתובת הנכס על מנת לפנותו, לא יהא ברור איזה נכס יש לפנות.
הדבר מקבל משנה תוקף כשמודבר בפינוי בכוח, אין לתאר את גודל העוול ועגמת הנפש העשויים להיגרם במידה ופינוי בכוח בוצע בכתובת הלא נכונה.
אשר על כן, במידה וזיהוי הנכס לא ברור רק על פי כתובתו כאמור, מומלץ כי הפסיקתא וצו הפינוי יהיו ברורים ככל האפשר ויפרטו פרטי זיהוי, לדוגמא: קומה, מאיזו צד דלת הכניסה וכדומה.

תפקידו של עורך הדין בליווי הזוכה בהליך הפינוי בהוצאה לפועל

אנו מקבלים פניות רבות מזוכים ובעלי דירות האוחזים בפסק דין לפינוי מושכר שאותו הם נדרשים לממש בהוצאה לפעול ונשאלים האם חייב להיעזר בשירות של עורך דין לפינוי שוכר בהוצאה לפועל.

חשוב להדגיש – לא חייב להיות מלווים בעורך דין בפינוי השוכר בהוצאה לפועל וניתן לבצע זאת ללא עורך דין כמו את תביעת הפינוי עצמה וכמו שלא חייב להגיע למוסך על מנת לעשות טיפול לרכב.

יחד עם זאת, כפי שציינו לעיל, הליך של פינוי דיירים בהוצאה לפועל הינו דרקוני ועל כן ישנם פרטים ושלבים רבים בביצוע ההליך כדבעי, החל משלב פתיחת התיק, דרך כללי ההמצאה, בחירת קבלן ההוצאה לפועל, הגשת בקשות ותגובות בתיק, ותיאומים מול הגורמים השונים.

על מנת שהליך הפינוי יתנהל באופן המהיר והיעיל ביותר, ישנה חשיבות עצומה בבחירת עורך דין מנוסה  הבקיא ברזי הפינוי בכלל ובהוצאה לפועל בפרט.

תפקידיו של עורך הדין בפינוי שוכר בהוצאה לפועל רבים וכוללים בין היתר את הדברים הבאים:

פתיחת תיק ההוצאה לפועל על שלל המסמכים אותם יש להגיש

במסגרת פתיחת תיק ההוצאה לפועל ישנם מקרים בהם יידרש עורך הדין להגיש ערר לרשם ההוצאה לפועל עקב סירובה של המזכירות לפתיחת תיק ההוצאה לפועל (כפי שקרה לא מעט בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל), ערר שניתן להגיש תוך 3 ימים בלבד ושיש צורך לדעת כיצד לנסחו ולהגישו.

בחירה נכונה של קבלן ההוצאה לפועל באמצעות עורך הדין

זוכה שאינו מיוצג הפותח תיק פינוי בהוצאה לפועל לרוב אינו יכול לבחור את קבלן ההוצאה לפועל שילווה את התהליך.

איש המקצוע החשוב ביותר בהליך של פינוי השוכר בהוצאה לפועל ואולי חשוב אף יותר מעורך הדין הינו – קבלן ההוצאה לפועל.

בחירה נכונה של קבלן ההוצאה לפועל הינה דרמטית בפינוי הדייר.

קבלן הוצאה לפועל מקצועי ומיומן עשוי לסיים את הליך הפינוי בצורה מהירה ובמינימום הוצאות בעוד שנתקלנו בקבלני הוצאה לפועל שפעלו בצורה פחות מהירה ומקצועית (לדעתנו), מה שהשית על הזוכים הוצאות כבדות.

עורכי דין המיומנים בפינויים אלו, יודעים לבחור את הקבלן הנכון והמקצועי לסיטואציה העומדת בפניהם.

הגשת תגובות ובקשות לרשם ההוצאה לפועל

כאמור, חלק מתפקידיו של עורך הדין שעוסק בפינוי השוכר בהוצאה לפעול בא לידי ביטוי בבקשות ותגובות אותן הוא נדרש להגיש לצורך מימוש פסק הדין.

החל מבקשות לאפשר את ביצוע האזהרה והליכי הפינוי (בזמנים בהם ישנן מגבלות) ועד לתגובות לבקשות לעיכוב ביצוע פסק הדין שעשויות לצוץ ברגע האחרון לפני ביצוע הפינוי בפועל – תגובות אותן נדרש להגיש במהירות ובאופן המקצועי ביותר על מנת של לבטל את הליכי הפינוי בהוצאה לפועל רגע לפני הביצוע – ביטול שעשוי להיות מחויב לחלוטין על ידי קבלן ההוצאה לפועל על אף שלא בוצע.

אנו נרחיב בהמשך המאמר את הנושא של עיכוב הליכים בהוצאה לפועל.

עלויות הפינוי בהוצאה לפועל 

 להליך הביצוע של פסק הדין לפינוי המושכר בהוצאה לפעול ישנן עלויות לא מבוטלות.

עלויות משתנות בהתאם לאופי הפינוי של השוכרים ועשויות לכלול לא מעט גורמים כגון:

 • עורך הדין שפותח את תיק ההוצאה לפועל ומלווה את הפינוי.
 • קבלן הוצאה לפועל.
 • שוטרים בשכר.
 • הובלת חפציו של השוכר.
 • אחסנת חפציו של השוכר (מקרים די נדירים)
 • אנשי מקצוע נוספים כגון: כלבן, טכנאי גז וכו'
 
עלויות אלו מתגלגלות על הזוכה (בעל הנכס) בשלב ראשון, עלויות שניתן לגבותן מהשוכר כמובן.

יחד עם זאת, אנו נתקלים בלא מעט מקרים של משכירים, שאף שהדייר אינו מכבד את פסק הדין ומפנה את הנכס, נוטים להאריך אפם ולהמתין זמן מה נוסף בתקווה שהדייר ישכיל לפנות את הנכס ולא יגרור אותם להליך יקר ולא נעים.

האם כדאי להמתין עם הליכי הביצוע לפינוי בהוצאה לפועל?

כאן המקום לומר לכל אלו שמתלבטים – הניסיון מלמד שרובם של השוכרים שאינם מכבדים פסקי דין ואינם מפנים את הנכס במועד, אלו כאלה שימשכו את שהותם בנכס ככל האפשר הואיל ולרוב אלו אנשים שאין להם מה להפסיד ועל כן, מומלץ לפעול בהליכי ביצוע פסק הדין מיד כשמתאפשר.

זאת ועוד, הואיל ורובם של שוכרים אלו (המגיעים להליכי פינוי בהוצאה לפועל) מצויים במצב בו הם בהליכי חדלות פירעון/פשיטת רגל/מסובכים בלא מעט חובות אחרים, הסבירות להשתפות מהם לא גדולה במיוחד ועל כן חבל להפסיד ימים נוספים בהם הם מחזיקים בנכס ללא תשלום של שכר דירה.

עיכוב הליכים של פינוי שוכר בהוצאה לפועל

ככלל, פסק דין שניתן לפינוי המושכר, ניתן לביצוע של פינוי השוכר בהוצאה לפועל כפי שבארנו לעיל אף אם אינו חלוט והגם שעדיין ניתן לערער עליו.

במידה ולא נקבע אחרת בפסק הדין, אין צורך להמתין שפסק הדין יהיה חלוט וניתן להתחיל בהליך של פינוי שוכר בהוצאה פועל במידה וניתן לעשות כן על פי הנאמר לעיל.

יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם יכול השוכר להגיש בקשה לעיכוב הליכי הפינוי בהוצאה לפועל מסיבות שונות כגון לצורך הגשת ערעור או סתם בניסיון להאריך את השהות במושכר הואיל והמפונים הינם משפחה עם ילדים ו/או מועד הפינוי בכוח נופל בתקופת חגים ו/או כי ייגרם נזק כלכלי גדול לעסק אותו מפנים (במידה ומפנים עסק) וכן על זה הדרך.

סמכותו של רשם ההוצאה לפועל לעיכוב הליכי הפינוי של השוכר

ישנה סמכות לרשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב הליכי הביצוע של פינוי השוכרים בכוח בהוצאה לפועל.

חשוב לומר – עיכוב הליכי פינוי שוכר בהוצאה לפועל אינו דבר של מה בכך, ולא בקלות יורה רשם הוצאה לפועל על עיכוב הליכי הביצוע של פסק הדין, ועל השוכרים לשכנע ולהראות לרשם ההוצאה לפועל מדוע יש לעכב את ביצוע הליכי הפינוי.

יחד עם זאת, כאמור, בקשות אלו של עיכוב הליכי הפינוי עשויות להידרש לתגובת הזוכה טרם מתן החלטה ועל כן, חשוב שתגובה לבקשת עיכוב הליכים תוגש במהירות ובמקצועיות המרבית על מנת של להשהות ולעכב עוד את פינוי השוכר.

 

לסיכום: 

העולה מכל האמור כי הליך של פינוי שוכר בהוצאה לפועל הינו הליך רווי פרטים שיש לבצעו בצורה מקצועית ויסודית על מנת לסיים את פינוי השוכר בהוצאה לפועל בצורה המהירה והיעילה ביותר.

למשרדנו ניסיון רב בפינוי דיירים בהוצאה לפועל, פשוטים ומורכבים.

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ ראשוני 072-3322233.

פינוי שוכר בהוצאה לפועל - שאלות נפוצות:

תלוי מה נפסק בצו הפינוי.

במידה ופסק הדין יש תאריך לפינוי השוכר – מיד לאחר אותו המועד.

במידה ואין תאריך – 15 ימים לאחר קבלת פסק הדין.

לא.

לא חייבים להיות מלווים בעורך דין על מנת לפתוח את תיק הפינוי ולפנות את הדייר בהוצאה לפועל.

יחד עם זאת, הליך של פינוי דייר בהוצאה לפועל רווי בפרטים ותקנות אותם צריך לדעת, יחד עם גורמי מקצוע שמשולבים בהליך (קבלני הוצאה לפועל, משטרת ישראל, חברת אחסנה וכו') וסביר להניח שאדם שלא מנוסה בהליך עשוי למצוא עצמו מתקשה בניהולו.

הליך הפינוי מסתיים בפינוי מוחלט של הדיירים מהנכס יחד עם חפציהם ולאחר שהוחלף צילינדר מנעול הכניסה ומפתחותיו נמסרו לבעל הנכס.

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים:

עשוי לעניין אותך...